АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ДОВІРИТЕЛЯСкладений "___" _________ 201_ р. ___________________________
(місце складання Акта)


Ми, що підписалися нижче, Довірена особа Довірчого товариства________________________________________________________

в особі _____________________________________________, що діє на підставі Статуту Довірчого товариства (надалі - Довірена особа)

з однієї сторони і _______________________________________________________ (надалі - Довіритель) з іншої сторони уклали цей

Акт про нижченаведене:

Довіритель передає, а Довірена особа приймає в довірче управління перераховане нижче Майно:

_________________________________________________________________
(вказати найменування,кількість,вартість та інші реквізити Майна)

Загальна вартість Майна на момент передачі складає
________________________________________________________________.

Передача означеного Майна виконується згідно умовам Договору серія ____ N______ про довірче управління майном від

"___" ____________ 201_ р.


Майно передав
Майно прийняв

Довіритель
Довірена особа

________________
_______________

(підпис)
(підпис)