УГОДА
про поступку права на вимогу


м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


ФІРМА: __________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ПІДПРИЄМСТВО: _________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:


1. ФІРМА передає, а ПІДПРИЄМСТВО приймає на себе право вимоги першого і стає кредитором по договору _____ № ______ від "____" ____________ 20___ р. між ФІРМОЮ та ___________________________________________ (надалі БОРЖНИКОМ).

2. За Даною Угодою ПІДПРИЄМСТВО одержує право (замість ФІРМИ) вимагати від БОРЖНИКА належного виконання наступних зобов’язань: ___________________________
______________________________________________________________________________.

3. ФІРМА зобов’язана в строк _______ з моменту підписання Даної Угоди повідомити БОРЖНИКА про здійснену поступку права на вимогу.

4. У відповідності до вищевказаної поступки права на вимогу ПІДПРИЄМСТВО сплачує ФІРМІ наступну винагороду: _____________________________________________
______________________________________________________________________________.

5. Порядок розрахунків за п.4 Даної Угоди:
5.1. Строк оплати складає ______________________ з моменту __________________.
5.2. Порядок оплати _______________________________________________________.
(поштовий, телеграфний)
5.3. Вид розрахунків _______________________________________________________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
5.4. Форма розрахунків _____________________________________________________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)
5.5. ПІДПРИЄМСТВО зобов’язане повідомити ФІРМУ про здійснення платежу в строк ______ з моменту __________ шляхом _______________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс тощо)

6. У строк ______ ФІРМА зобов’язується передати ПІДПРИЄМСТВУ всю інформацію і документацію, з якої випливають обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

7. Дана Угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами.

8. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9. Поступка права на вимогу у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін