УГОДА
про зміну порядку виконання договору


м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


КРЕДИТОР: ______________________________________________________________,
в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,
з одного боку, і
ПОЗИЧАЛЬНИК: __________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:


1. КРЕДИТОР і ПОЗИЧАЛЬНИК на підставі листа від "____" __________ 20___ р. у зв’язку з ______________________________________________________________________

дійшли Даної Угоди про зміну порядку виконання договору № ___ від "___" _____ 20__ р.

2. Постановити, що виконання зобов’язань ПОЗИЧАЛЬНИКА за вищезазначеним договором буде здійснюватися наступним чином:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

3. Інші умови вищевказаного договору лишаються незмінними, і сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

4. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5. Після набуття чинності Даного Договору КРЕДИТОР не має права вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА виконання договору, порядок виконання якого змінено Даною Угодою.

6. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін