УГОДА
про зміну і доповнення договору

№ ________ від "____" ____________ 20___ р.

_______________________________________________________________________


м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:


1. ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ у зв’язку з ___________________________________
______________________________________________________________________________
(мотиви та причини, за якими сторони доповнюють і змінюють договір)
прийшли до згоди змінити і доповнити договір № ______ від "____" __________ 20___ р.

2. Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у наступній редакції:
"п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
"п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

3. Доповнити договір такими пунктами, виклавши їх у наступній редакції:
"п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
"п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

4. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Даною Угодою, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

5. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін