УГОДА
про переказ боргу


м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

НАСТУПНИК:_____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:


1. ПЕРЕКАЗНИК передає, а НАСТУПНИК приймає на себе зобов’язання першого і стає боржником за договором ___________ № ________ від "____" ____________ 20___ р. між ПЕРЕКАЗНИКОМ і ____________________________________ (надалі – КРЕДИТОР).

2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснити (замістьПЕРЕКАЗНИКА) наступні зобов’язання ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________________
______________________________________________________________________________.

3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності _________________
______________________________________________________________________________.

4. У відповідності до вищезазначеного прийняття боргу з боку НАСТУПНИКА буде погашено такими діями з боку ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________
______________________________________________________________________________.

5. У строк ________________ ПЕРЕКАЗНИК зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

6. Дана Угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами.

7. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8. Переказ боргу у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін