ДОГОВІР
на надання інформаційних (консультаційних) послуг

м. ____________
"____" ___________ 201 ___ р.


ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,
в особі директора ______________________________________________________________,
(п. і. б.)
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________,
(найменування посади, п. і. б.)
що діє на підставі довіреності № ________ від "______" _______ 201 ___ р., з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковану консультацію), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її.

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує) ЗАМОВНИКА з наступних питань:______ ______________________________________________________________________________.
2.2. Інформація (консультування) обов’язково містить надання ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету консультування.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК протягом ________________ з моменту підписання Даного Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні документи та інформацію для якісного консультування.

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

4.1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі _______________ грн.
4.2. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується ЗАМОВНИКОМ.
4.3. За дострокове виконання робіт більш ніж на ________ днів ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ доплату в розмірі _________________________________ від вартості робіт.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Терміни оплати:
– протягом ___________ з моменту підписання Даного Договору аванс у розмірі _______ _______________________________________ грн.;
– протягом ______________ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.
5.2. Вид розрахунків: _______________________________________________________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
5.3. Форма розрахунків: ____________________________________________________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)
5.4. ЗАМОВНИК повинен повідомити ВИКОНАВЦЯ про здійснення платежу в строк ___________ з моменту _______________ шляхом __________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс тощо)

6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується розпочати виконання робіт протягом __________ з моменту надання необхідної документації.
6.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконувати роботу протягом __________ з правом дострокового виконання.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

7.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі-приймання в місці знаходження ВИКОНАВЦЯ.
7.2. Інформація (консультування) повинна(не) бути надана(не) ЗАМОВНИКУ ______ ______________________________________________________________________________.
(усно, письмово на _______ стор .)

8. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

Гарантійний термін за Даним Договором становить __________ з моменту підписання акту здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснювати поточне консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:___________ ______________________________________________________________________________.
9.2. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: _____________ ______________________________________________________________________________.
9.3. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
ВИКОНАВЕЦЬ ____________________________________ телефон _______________.
ЗАМОВНИК ______________________________________ телефон ________________.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
12.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
12.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом __________ днів з моменту отримання претензії.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін